Kancelaria Prawna Atelier Lex

Poznaj nasz zespół

Stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół doradców, aby zaoferować prawdziwie holistyczne i kreatywne spojrzenie na problem prawny Klienta.

Karolina Falkowska

Radca prawny

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pod nr. OL-1664. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2010 r., najpierw jako wieloletni pracownik administracji skarbowej – inspektor podatkowy, prowadzący postępowania podatkowe w zakresie podatków majątkowych, podatku dochodowego oraz egzekucji podatkowej. Od 2016 r. radca prawny obsługujący Klientów indywidulanych i przedsiębiorców, prowadząca biuro nieodpłatnych porad prawnych, a od 2017 r. pełniąca równocześnie funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów i obsługująca jednostkę organizacyjną Powiatu.

W latach 2010 r. – 2019 r. zdobyła szerokie doświadczenie i wiedzę dotyczącą obsługi sektora publicznego, spraw konsumentów, osób fizycznych w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego. Od roku 2019 zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z Kancelarią radcy prawnego w Trójmieście, prowadząc różnorodne sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Specjalizuje się w następujących sprawach: kredyty walutowe, w szczególności waloryzowane kursem franka szwajcarskiego (CHF), kredyty w złotych (PLN), spory z podmiotami rynku finansowego, sprawy ochrony konsumentów i nieuczciwych praktyk rynkowych, abuzywność umów, sprawy związane z nieruchomościami, w szczególności zasiedzenia, podziały majątku, spadku, zniesienia współwłasności; prawo spadkowe, alimenty, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, piecza zastępcza, odszkodowania i zadośćuczynienia, spory z administracją publiczną, prawo podatkowe, przetargi i zamówienia publiczne, oddłużanie i restrukturyzacja, skargi nadzwyczajne do Ministra Sprawiedliwości.

Prywatnie interesuje się psychologią dzieci i młodzieży, gotowaniem, wystrojem wnętrz i podróżami.

Paweł Róg

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie na kierunkach stacjonarnych: prawo oraz prawo kanoniczne. Od czerwca 2016 roku wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie praktyk odbywanych w organach administracji publicznej, a także w ramach współpracy z trójmiejskimi kancelariami prawnymi.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, administracyjnego (w tym samorządowego) oraz prawa pracy. Działając jako obrońca podejrzanego/oskarżonego lub pełnomocnik osoby pokrzywdzonej/oskarżyciela posiłkowego bierze aktywny udział w procesach karnych na każdym ich etapie – przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

W sprawach administracyjnych reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, jak również przed sądami administracyjnymi. Ponadto, posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego. Dysponuje także doświadczeniem w prowadzeniu sporów z zakresu prawa pracy, a także w bieżącej obsłudze prawnej pracodawców. Swoją pracę opiera na wiedzy i doświadczeniu, jak również na pełnym zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta.

Paweł Róg

Adwokat

Paweł Sowiński

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. W latach 2016-2018 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2019 roku przystąpił do egzaminu zawodowego, zakończonego wynikiem pozytywnym.

Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3377. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie współpracy z trójmiejskimi kancelariami prawnymi. 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, w tym w szczególności w: tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych – zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych, przekształcaniu, łączeniu i podziałach spółek, przekształcaniu jednoosobowych działalności gospodarczych w jednoosobowe spółki kapitałowe, audycie prawnym dokumentów korporacyjnych i zaproponowaniu rozwiązań i zmian dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta, sporządzaniu umów gospodarczych, dochodzeniu należności od nierzetelnych kontrahentów, z tytułu braku zapłaty za wykonane usługi czy sprzedane towary.

W kręgu jego prywatnych zainteresowań znajdują się tematy związane z prawem własności intelektualnej, w tym w szczególności prawem autorskim. W codziennej pracy skupia się na dopasowaniu proponowanych i przyjmowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klienta, w oparciu o uzyskane informacje.

W relacjach z Klientami ceni sobie szczerość oraz zaufanie.

Anna Słowikowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach prawa oraz administracji. W latach 2017 – 2019 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W czerwcu 2020 roku przystąpiła do zawodowego egzaminu prawniczego, który ukończyła z wynikiem pozytywnym. Od sierpnia 2020 roku wpisana na listę radców prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3460.

W lipcu 2022 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawa nowych technologii zorganizowane w ramach IV edycji przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przygotowując pracę egzaminacyjną pod tytułem: Ramy prawne dla sztucznej inteligencji – o próbie wypracowania legislacyjnego kompromisu między możliwościami a zagrożeniami płynącymi z zastosowania systemów sztucznej inteligencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie praktyk odbywanych w organach administracji publicznej oraz ochrony prawnej, a także w ramach współpracy z trójmiejskimi kancelariami prawnymi.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego – w szczególności: w postępowaniach rozwodowych, w sprawach z zakresu opieki i kurateli, w postępowaniach mających za przedmiot regulowanie obowiązku alimentacyjnego, w sprawach spadkowych, w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszonych dóbr osobistych, takich jakich godność, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność lub zerwane więzi rodzinne, w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub wadliwego wykonania umów, np. w zakresie zleconych prac remontowych lub dzieła.

W kręgu jej prywatnych zainteresowań znajdują się tematy związane z szeroko pojętym prawem nowych technologii, ochroną praw zwierząt oraz prawem sportowym, przede wszystkim regulacjami dotyczącymi antydopingu w sporcie. Świadczy pomoc prawną dla osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

W codziennej praktyce skupia się na dogłębnej analizie zagadnienia lub problemu danego Klienta, celem przedstawienia mu najbardziej właściwego i efektywnego rozwiązania. Relacje z Klientami buduje w oparciu o zrozumienie, empatię oraz zaufanie.

Anna Słowikowska

Radca prawny

Dominika Matusiak-Rogórz

Radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 2016 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na kierunkach Prawo oraz Administracja. W 2020 roku ukończyła aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywała w czasie pracy w kancelariach prawnych oraz praktyk w organach sądownictwa i prokuraturze. W przebiegu pracy zawodowej bliskie są jej zagadnienia wynikające z problematyki prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz cywilnego. Podejmując się prowadzenia postępowania z pasją i zaangażowaniem analizuje przedstawiony problem. Wie, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia. W relacjach z Klientem ceni sobie wzajemne zaufanie oraz bezpośredni kontakt. Jej celem jest przenalizowanie całej sytuacji przedstawionej przez Klienta oraz wypracowanie najlepszego rozwiązania.

Aktywnie reprezentuje Klientów w negocjacjach przedsądowych oraz postępowaniach sądowych. Jej atutem jest bogate doświadczenie procesowe. Prowadzi bieżącą obsługę Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych.

W kręgu jej prywatnych zainteresowań pozostają szeroko rozumiane prawa kobiet oraz prawa dziecka. Biegle włada językiem angielskim.

Porozmawiajmy.

Opowiedz nam o swoich wyzwaniach i już od jutra zacznijmy wypracowywać optymalne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami.

Doradzamy Klientom z całego kraju i jesteśmy otwarci na różnorodne formy kontaktu.

Skorzystaj z możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza, aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferowanych przez nas usług prawnych.

Napisz: kancelaria@atelier-lex.pl
Zadzwoń: +48 451 271 701

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zasady prywatności